کنسـرت

خواننده : 7 باند

محل برگزاری :  کیش

تاریخ برگزاری : 5 اسفند ماه 1396

ساعت : 24

کنسرت سون باند در کیش